رابطه نقد شوندگی سهام و حاکمیت شرکتی با اهرم مالی
رابطه نقد شوندگی سهام و حاکمیت شرکتی با اهرم مالی
دوره 2، شماره 11، فروردین 1398، صفحه
نویسندگان : نیر امام علی زاده و احمد محمدی *

چکیده :
این تحقیق به بررسی تاثير نقد شوندگی و حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی می پردازد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک 128 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1390تا 1395 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نقد شوندگی بر اهرم مالی تاثیر ندارد همچنین درصد مالکیت سهامداران نهادی و دوگانگی نقش مدیر عامل بر اهرم مالی تاثیر معنی داری نشان داد.اما درصد اعضای غیر موظف بر اهرم مالی تاثیر معنی داری نشان نداد.

واژگان کلیدی :
نقد شوندگی، حاکمیت شرکتی، دوگانگی نقش مدیر عامل، درصد مالکیت، درصد اعضای غیر موظف.