ازدواج سفید و پیامد های آن در کشور ایران
ازدواج سفید و پیامد های آن در کشور ایران
دوره 2، شماره 11، فروردین 1398، صفحه
نویسندگان : افروز عبدی نیان * و بتول علامت ساز

چکیده :
ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. حالا بماند که در این دوره زمان از یک طرف دیگر تمایلی برای ازدواج وجود ندارد و سن ازدواج در حال افزایش است و از طرف دیگر انواع و اقسام ازدواج‌ها به وجود آمده مثل «ازدواج موقت»، «ازدواج صوری»، «ازدواج صیغه ای» و... و از طرفی میزان طلاق هم چه به صورت رسمی چه عاطفی افزایش پیدا کرده است. ما دراین تحقیق پدیده ی اجتماعی ازدواج سفید رادر کشور ایران وپیامدهای آن را بررسی کردیم. با این حال چون این پدیده هنوز بطور کامل شناخته شده عام نیست واز طرفی مغایر شرع ودین اسلام درکشورمان ایران است آمار قابل قبول ومستندی برای این پدیده مشخص نشده است..

واژگان کلیدی :
ازدواج،ازدواج سفید،مسئولیت پذیری، ایران