تاملی در باب روش تحقیق میدانی در پژوهش کیفی
تاملی در باب روش تحقیق میدانی در پژوهش کیفی
دوره 2، شماره 11، فروردین 1398، صفحه
نویسندگان : شهاب الدین عالمی *

چکیده :
در اهمیت روش تحقیق همین بس که برخی براین باورند که علم همان روش است.روشی که اگر صحیح و هماهنگ با هدف پژوهش گزینش گردد ، می تواند صحت و کارآمدی پژوهش را تضمین نماید.هر پژوهشگر پس از نیازسنجی و شناسایی مساله ، در اولین گام به نحوه انجام تحقیق خواهد اندیشید.از دیرباز تنها این تحقیق کمی بوده که اولین انتخاب تمامی محققین را به سرانجام میرسانده اما بشر به نقطه ای رسید که در تحقیقات پیچیده و خاص ، همچنین برخی مطالعات تطبیقی و تحقیق روی افراد ، نتوانست از تحقیقات کمی استفاده نماید.لذا تحقیقات کیفی متولد گشت.در این پژوهش برآنیم به معرفی گونه ای از پژوهش کیفی ، بطور اخص پژوهش میدانی بپردازیم.در ابتدا با تعریف و پیشینه پژوهش کیفی به بررسی نقاط ضعف و قوت آن پرداخته و سپس تاریخچه ای از تولد تحقیق میدانی بیان میداریم.سرانجام به معرفی پژوهش میدانی ، ویژگی ها ، نقاط ضعف و قوت و در نهایت فرآیند انجام یک پژوهش میدانی بیان خواهد گردید.

واژگان کلیدی :
پژوهش کیفی،پژوهش میدانی،ویژگی ها ، فرآیند