دوره 4، شماره 45، بهمن 1400، صفحات 71 - 54
نویسندگان : مهرداد علیمردانی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر دینداری بر کامیابی در کار با نقش میانجی تعهد سازمانی و عاطفه مثبت در ادارات امور مالیاتی جنوب غرب استان فارس انجام گرفته است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی بوده و جامعه آماری تحقیق، کارکنان ادارات امور مالیاتی جنوب غرب استان فارس می باشد. حجم نمونه در این تحقیق 122 نفر است. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اقدام به نمونه گیری شدند. داده ها با استفاده از چهار پرسشنامه دینداری، گلاک و استارک (1965)، کامیابی در کار، پوراث و همكاران (2011)، تعهد سازمانی، آلن و میر (1990) و عاطفه مثبت، واتسون، کلارک و تلگن(1998) گردآوری شده است. روائی پرسش‌نامه‌ها توسط3 نفر از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و پایائی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر دینداری849/0، متغیر کامیابی در کار801/0، متغیر تعهدسازمانی 799/0 و متغیر عاطفه مثبت845/0 برآورد شده است. به منظور بررسی آزمون فرضیات تحقيق از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون سوبل استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دینداری بر کامیابی در کار با نقش میانجی تعهد سازمانی و عاطفه مثبت در ادارات امور مالیاتی جنوب غرب استان فارس تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی :
دینداری، کامیابی در کار، تعهد سازمانی، عاطفه مثبت، ادارات امور مالیاتی جنوب غرب استان فارس