دوره 5، شماره 49، خرداد 1401، صفحات 96 - 107
نویسندگان : اعظم دشتی اهرمی * و مقداد کرمی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير سبک رهبري عمل‌گرا بر عملکرد معلمان با ميانجي‌گري مديريت سرمايه فکري در مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش، توصيفي از نوع تحقيق پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کليه معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر در سال تحصيلي 99-98 مي باشد. بر اساس جدول نمونه گيري مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه‌اي تعداد (320 نفر) به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه هاي پژوهش را پر کردند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری عمل گرا ، پرسشنامه سرمایه فکری و پرسشنامه عملکرد سازمانی استفاده شد. در سطح آمار توصيفي از شاخص¬هايي همچون جداول و نمودارهای توزيع فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد، و در سطح آمار استنباطي ابتدا جهت بررسی نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگرف اسمیرنف ، آزمون t تك نمونه‌اي، آزمون رگرسیون چندگانه و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس استفاده گردید. نتایج نشان داد سبک رهبري عمل‌گرا بر عملکرد معلمان تاثیر مثبت دارد و در این بین سرمایه فکری نیز می تواند نقش میانجی مثبتی ایفا کند.در تبیین نتایج می توان گفت که توجه و اعتماد به کارکنان یکی از جنبه های مهم رهبری عمل‌گرا است.

کلمات کلیدی :
رهبری عمل گرا، عملکرد، سرمایه فکری، مدارس مقطع متوسطه اول


مشاهده مقاله
45
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۶ تیر ۱۴۰۱