تشکیل قراردادهای الکترونیکی
تشکیل قراردادهای الکترونیکی
دوره 1، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 101-112
نویسندگان : هدیه میرزایی کتک لاهیجانی *

چکیده :
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد معامله و یا موضوع ، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. . آنچه كه گفته شد بدان معنا نيست كه محيط جديد بستر مبادلات الكترونيك بي‌نياز از وضع قوانين و مقررات جديد باشد. بايد پذيرفت كه اينترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقي افراد، داراي ويژگي‌هايي است كه در فناوري‌هاي پيش از ظهور اينترنت وجود نداشته است. به همين دليل تحولات و تغييرات ايجاد شده در روابط حقوقي و معاملاتي افراد مورد توجه و پذيرش نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته و بيشتر آنها براي ايجاد چارچوب قانوني و بسترسازي تقنيني اقدام به وضع قوانين و مقررات جديد يا اصلاح قوانين موجود كرده‌اند. در این مقاله نحوه تشکیل قرارداهای الکترونیکی با توجه به قواعد عمومی تشکیل قراردادها بررسی شده است.

واژگان کلیدی :
قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، معاملات اینترنتی