دوره 5، شماره 49، خرداد 1401، صفحات 123 - 136
نویسندگان : نازنین غلامی * و کورش سهرابی

چکیده :
این پژوهش باهدف بررسی رابطه تأثیر رهبری آموزشی و رهبری توزیع‌شده بر خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان زن مدارس شهرستان اسلام‌آباد غرب اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن معلمان زن ابتدایی شهر اسلام‌آباد غرب بودند که از میان آنان 100 نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌ی رضايت شغلي آلترمن و همکاران ( 2007)، رهبری آموزشی عبدالهی و همکاران (2011)، خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، رهبری توزیع‌شده‌ی گوردون (2005)، بود. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام متغیرهای مورد بررسی با همدیگر ارتباط معناداری دارند (01/0>p). هم‌چنین با بررسی میزان ارتباط متغیر رضایت شغلی و خودکارآمدی با سایر متغیرها مشخص شد، اگر همه‌ی متغیرها وارد معادله شوند، رهبری توزیع‌شده و رهبری آموزشی رابطه‌ی معنی‌داری با رضایت شغلی و خودکارآمدی دارند.

کلمات کلیدی :
خودکارآمدی، رضایت شغلی، رهبری آموزشی، رهبری توزیع‌شده، معلمان زن


مشاهده مقاله
43
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۶ تیر ۱۴۰۱