تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام
تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام
دوره 2، شماره 12، اردیبهشت 98، صفحه
نویسندگان : سمیه خدارحمی * و کلثوم غلامی

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام انجام گرفت .این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 90 دانش آموز دختر دبیرستانی در شهر ایلام به روش تصادفی انتخاب و به گروههاي آزمایش( 45 نفر) و کنترل( 45 نفر) واگذار شدند .شرکت کننده هاي گروه آزمایش 8 جلسه آموزشی مهارتهاي تحصیلی را به مدت دو ماه دریافت کردند، و به پرسشنامه مهارتهاي تحصیلی کانگاس و چک لیست نمرات پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند .داده ها با استفاده از روش آماري تحلیل کوواریانس و از طریق نرم افزار 21 -SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود مهارتهاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مؤثر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر ارتقاي مهارتهاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تأثیر فراوانی دارد.

واژگان کلیدی :
آموزش، مشاوره تحصیلی گروهی، مهارتهای تحصیلی، پیشرفت تحصیلی