دوره 5، شماره 49، خرداد 1401، صفحات 137 - 142
نویسندگان : هما حقگو *

چکیده :
برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین جلوه گاه نمایش آثار منظور و منثور فرهیختگان اندیشه ور است و کتاب ادبیات آیینه ی اندیشه ها ،باورها،هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی هر ملت است.آنچه که در این پژوهش مورد نقد و کاوش قرار گرفته است نکات ادبی اخلاقی و دستوری کتاب ادبیات فارسی پایه دهم می باشد.در بررسی و کاوش متن درس در آغاز به توضیح آن پرداخته و سپس معایب و محاسن و نکات مثبت و منفی آن در نظر گرفته شده است و به نکات ادبی اخلاقی و دستوری آن پرداخته شده است و سپس به بررسی محتوای کیفی و کمی کتاب درسی مورد نظر پرداخته شده و چند رهنمود و راهکار در جهت حفظ و اعتلای زبان و ادب فارسی و آموزش صحیح آن اشاره شده است.

کلمات کلیدی :
ادبیات، فارسی، بررسی محتوا، ساختار


مشاهده مقاله
41
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۶ تیر ۱۴۰۱