دوره 5، شماره 49، خرداد 1401، صفحات 34 - 41
نویسندگان : غزال رضائی *

چکیده :
برخی از بحران های ناگهانی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد و مشکلاتی را به وجود می آورد که عدم توجه به آنها و رسیدگی و حل و فصل آن، زمینه ساز اختلالات می شود. یکی از بحران هایی که جامعه ما و دنیا در چند ماه اخیر درگیر آن است، بیماری کرونا می باشد که در اوایل به دلیل شرایط قرنطینه فشار زیادی را به خانواده ها و زوجین وارد نمود. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب ناشی از کرونا و طلاق عاطفی در زوجین بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان متأهل 20 الی 45 سال منطقه 8 شهر تهران بود که از این میان 140 نفر به صورت نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی نیز از پرسشنامه¬های طلاق عاطفی گاتمن (1999) و پرسشنامه اضطراب ناشی از ویروس کرونا علی پور و همکاران (1398) استفاده شد. نتایج نشان داد بین اضطراب ناشی از بیماری کرونا و طلاق عاطفی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد اضطراب کرونا و طلاق عاطفی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.

کلمات کلیدی :
اضطراب، کرونا، طلاق عاطفی


مشاهده مقاله
47
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۲ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۶ تیر ۱۴۰۱