بررسی تاثیر روش‌های تامین مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی تاثیر روش‌های تامین مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دوره 1، شماره 2، تیر 1397، صفحه 11 - 31
نویسندگان : مصطفی حیدری هراتمه *

چکیده :
این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر روشهای مختلف تأمین مالی از قبیل روش انتشار سهام عادی، روش سود انباشته و دریافت و بازپرداخت اصل وام (وام بانکی) بازده سهام، با در نظر گرفتن متغیر کنترلی اندازه شرکت‌ها می‌باشد. در این ارتباط، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1390 تا 1395 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 50 شرکت پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده اند و به عبارتی 300 (سال – شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. از نظر دسته‌بندي تحقيقات، برمبناي هدف، اين تحقيق نوعي پژوهش كاربردي به‌شمار می‌رود. همچنين روش‌شناسي تحقيق از نوع پس‌رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) مي‌باشد. جهت آزمون فرضیه‌ها، از آزمون تحلیل رگرسیون و روش داده‌های پنل با استفاده از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. سرمايه مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های مختلف سرمايه گذاری شرکت ها به وسیله گروه های مختلفی از سرمايه گذاران تأمین می شود که ادعاهای مختلفی نسبت به سودهای مورد انتظار آتی دارند. سهامداران شرکت، با توجه به ريسک و نرخ بازده مورد انتظار خود نسبت به سرمايه گذاری تصمیم گیری می کنند. در صورتی که حداقل نرخ بازده آنها تأمین نشود اقدام به سرمايه گذاری نخواهند کرد. نتایج بیانگر تاثیر معنادار با احتمال 99 درصد تأمین مالی از روش انتشار سهام عادی ، سود انباشته و وام بانکی بر بازده سهام می باشد.

واژگان کلیدی :
واژگان کلیدی : تامین مالی ، بازده سهام ، رگرسیون panel – data