دوره 4، شماره 42، آبان 1400، صفحات 93 - 74
نویسندگان : سجاد فرهنگ *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزیابی خط مشی عمومی مبتنی بر ابعاداخلاق حرفه ای در استانداری گلستان بود.پژوهش انجام گرفته از نظر نوع،کمی و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری متشکل ازمدیران وکارشناسان استانداری وفرمانداری های استان گلستان (630نفر)بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 248نفربعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش ، پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه از دیدگاه خبرگان توسط تکنیک دلفی و ضریب نسبی روایی محتوا(CVR) و روایی سازه استفاده شد و پایایی سوالات پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی ومیانگین ،درصد) با نرم افزار SPSS23 و استنباطی ( مدل¬سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی) توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد یافته ها نشان داد 6 مقوله اصلی( ارزیابان موثر در خط مشی، ماهیت اخلاقی خط مشی ، چگونگی اجرای خط مشی، عوامل مرتبط با برنامه ریزی های اقتصادی، گشودگی و پاسخگویی، توجه به مباحث ساختاری ) به عنوان عوامل موثر بر ارزیابی خط مشی عمومی مبتنی بر اخلاق حرفه ای بودند .نتایج معادلات ساختاری نشان داد که در مقوله اصلی ماهیت اخلاقی خط مشی ،شفافیت خط مشی بر ارزیابی خط مشی عمومی تاثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی :
ارائه الگو، ارزیابی خط مشی عمومی، اخلاق حرفه ای