دوره 4، شماره 42، آبان 1400، صفحات 45 - 29
نویسندگان : مدیحه برزگر ریحانی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
اين نوشتار، در باب بايسته‌هاي استناد به روايات براي دريافت حجّت بر فهم کلام‌الله است. پس از تبيين مفاهيم ‏و مباني، نخست در باب قواعد صدوري به تفکيک سند، دلالت و قرائن تاريخي سخن گفته و سپس به بحث ‏درباره راهکارهاي ترميم متن و آنگاه قواعد اعتبارسنجي فهم پرداخته است. پايان بخش مقاله نيز بايسته‌هاي ‏مربوط به حوزه کارکرد روايات در تفسير است که به بر شماري مباحثي چون لزوم همخواني داده‌هاي روايي با ‏آورده‌هاي کتابي، تطابق ميان حوزه‌هاي زباني، التزام به روايات فراعصري و مانند آن مي‌پردازد.‏

کلمات کلیدی :
روايات تفسيري، تفسير روايي، قاعده تفسيري، خبر واحد تفسيري، حجيّت.‏