دوره 4، شماره 45، بهمن 1400، صفحات 15 - 1
نویسندگان : فریبا فلاح حسین آیادی * و جعفر رحمانی و وحید اسفندانی و فهیمه انصاری زاده

چکیده :
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری خود جوش و آگاهانه است که به طور مستقیم و صریح توسط سیستم رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشده است، ولي در مجموع عملکرد اثربخش سازمان را ارتقاء مي دهد. پژوهش حاضر با هدف ارزيابي رفتار شهروندي سازماني كارشناسان سازمان مدیریت پسماند صورت گرفته است. اين پژوهش با توجه به هدف از نوع كاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده ها توصيفي و از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل تمام كارشناسان سازمان پسماند در سال 1400 بوده كه تعداد آنها برابر با 74 نفر بوده است. به منظور گردآوري داده ها از ابزار استاندارد رفتار شهروندي سازماني پودساكف و همكاران(1990)استفاده گرديد. به منظور تجزيه و تحليل آماري از روش هاي آماري توصیفی و استنباطی(t تک متغيره، آزمون t دو گروه همبسته ، t دوگروهي مستقل) استفاده گرديد. یافته ها نشان داد كه رضایت شغلی رابطه مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی داشته و نيز تاثیر قابل توجهی بر عدم غیبت، عدم جابجایی و کم شدن نگرانی و اضطراب کارکنان دارد. کارکنانی که از سطح بالایی از رضایت شغلی برخوردارند گرایش بیشتری به نمایش رفتار های شهروندی سازمانی دارند.

کلمات کلیدی :
رفتار شهروندي سازماني، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، كارشناسان سازمان پسماند، شهرداری قم.