دوره 4، شماره 46، اسفند 1400، صفحات 67 - 56
نویسندگان : سروگل رحمانی * و سید محمد قلمکاریان

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر به نقش مشاوران در مراقبت دانش آموزان دختر در برابر آسیب های اجتماعی دبیرستان های دخترانه نورآباد می باشد . تحقيق حاضر را مي توان از نوع تحقي پيمايشي توصيفي دانست ، در عين حال تحقيق به صورت ميداني به انجام مي رسد . جامعه پژوهشي شامل كليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دلفان می باشند .آمار دانش آموزان 840 نفر می باشند از روش خوشه اي و تصادفي استفاده شد و حجم نمونه بدست آمده 451 نفر با استفاده از جدول مورگان تعيين مي گردد . یافته های پژوهش نشان می‌دهد بین ميزان تحصيلات والدين با آسيب هاي رواني و اجتماعي فرزندانشان ضریب همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. این همبستگی بین خانواده و مدرسه 337/0، خانواده و همسالان 467/0، خانواده و جامعه‌پذیری 225/0، مدرسه و همسالان 384/0، مدرسه و جامعه‌پذیری 155/0 و همسالان و جامعه‌پذیری 123/0 است.

کلمات کلیدی :
مشاوران، مراقبت، آسیب اجتماعی، دانش آموز